Ekonomi

Ekonomisk plan

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår

 

Årsredovisning

I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.
 

Krav på innehållet

Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Styrelsen ska sedan till föreningsstämman föreslå hur årets resultat ska disponeras, som det heter.

Om föreningen har ett underskott i resultaträkningen, alltså visar minussiffror, är det bra att förklara varför underskottet uppkommit i årsredovisningen. Många gånger beror underskottet på reglerna om hur intäkter och kostnader ska redovisas. Verkligheten bakom siffrorna i årsredovisningen är ofta en helt annan. Föreningen kan ha en god ekonomi trots underskottet på sista raden i resultaträkningen.
 

Nytt från årsredovisningen 2023

Från den 1 januari 2023, alltså från och med 2023 års årsredovisning, blir det obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att i sina årsredovisningar redovisa vissa nyckeltal såsom skuldsättning per kvadratmeter, sparande per kvadratmeter, räntekänslighet och energikostnad per kvadratmeter. Det ska också ingå en kassaflödesanalys i bostadsrättsförenings årsredovisning.

Vid förlust ska föreningen även beskriva hur framtida ekonomiska åtaganden, såsom underhåll av fastigheten, ska kunna finansieras.
 

Förvaltningsberättelsen ger en övergripande bild

De viktigaste händelserna under det år som gått ska finnas med och förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat. Framför allt gäller det sådana förhållanden som inte redovisas i övrigt material men som är viktiga för förståelsen av verksamheten. I förvaltningsberättelsen ska styrelsen också ta upp händelser som är av betydelse för verksamheten, som inträffat efter räkenskapsårets slut.

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ekonomisk plan
Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017


Så tolkar du en årsredovisning

Årsredovisningen berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som behandlas av medlemmarna vid föreningsstämman. Årsredovisningen består av fyra delar:

1. Förvaltningsberättelsen

Genom att gå igenom förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat, balansräkning och notapparaten kan du skapa dig en bra bild över hur verksamheten går och även vilka planerade händelser som finns under det kommande året. Den ska återge en rättvisande bild utifrån årets resultat och den verksamhet som bedrivits under det föregående året. Exempelvis:

  • Händelser som är väsentliga för bostadsrättsföreningen under det föregående året
  • Vilken utveckling som ses framöver – exempelvis kommande underhållsåtgärder
  • Vilka personer som ingår i föreningens styrelse
  • Vilka fastigheter föreningen består av
  • Beskriver tidigare och under året utförda underhållsåtgärder
  • Visar ekonomiska nyckeltal som är bra att känna till för att få en snabb överblick över exempelvis föreningens ekonomi

2. Resultaträkningen

Resultaträkningen visar en sammanställning över föreningens intäkter och kostnader under det gångna året.

  • Intäkter, exempelvis årsavgifter och hyror samt andra typer av intäkter.
  • Kostnader, exempelvis skötsel, underhåll, samt de löpande kostnader som el vatten och värme.

3. Balansräkningen

Balansräkningen visar de tillgångar och skulder som föreningen har per den sista dagen i det gällande räkenskapsåret. Balansräkningen visar verksamhetens tillgångar och hur dessa är finansierade, det vill säga genom skulder. För en bostadsrättsförening utgörs tillgångarna framför allt av fastigheten och sparade pengar. Skulder utgörs framför allt av lån och insatser från medlemmarna. Skillnaden mellan tillgångar och skulder visar det egna kapitalet vid ett givet tillfälle.  I balansräkningen kan du också se hur mycket pengar som finns i kassan. Jämför du balansräkningen för året med kolumnen för föregående år ser du hur kassan har förändrats.

4. Notförteckningen

Noterna: Både resultat och balansräkningen har hänvisningar till noter, de är de förklarande posterna kring vad beloppen är uppbyggda av. Exempelvis finns det en not för föreningens årsavgifter och hyresintäkter, i resultaträkningen, hittar du ett totalbelopp och i noten specificeras det vad beloppet byggs upp utifrån.

Underhållsfonden i årsredovisningen

Det här visar hur mycket föreningen sätter av till framtida underhållsåtgärder, exempelvis fönsterbyten, underhåll på taket samt eventuella stambyten.
I årsredovisningen finns det även en resultatdisposition, denna visar hur mycket av medlen som används av underhållsfonden. Varje år får föreningen med ett balanserat resultat, detta tillsammans med årets resultat tar sedan hänsyn till årets avsättning till underhållsfonden samt hur mycket som nyttjats ur fonden. Detta ger sedan ett balanserat resultat att ta med till nästkommande år.

Avskrivningar

Årsredovisningen innehåller även avskrivningar som innebär en bokföringsmässig minskning av värdet på de byggnader och eventuella inventarier. Detta är inga pengar som lämnar föreningen, men de tas från resultatet för att visa den minskning som faktiskt sker.

Det här är de grundbultar som bygger upp en årsredovisning och ger dig som läsare en bild över den ekonomiska ställningen och som är planerat framöver.