Att bo i bostadsrätt

I dagligt tal heter det ofta att man "köper en lägenhet" men det uttrycket något missvisande. Bostadsrätt bygger på följande princip: Du köper en andel i föreningen och blir delägare till allt den äger. Med ägarskapet medföljer rätten att bo i en viss lägenhet dvs. bostadsrätt.

Till exempel kan bostadsrättsinnehavaren i lägenhet 691 äga 1,85% av föreningens tomtmark och 1,85% av föreningens hus. Ägandet kan liknas vid en aktie, där en person äger en liten del av ett företag. 

Grundläggande principer

  • I en bostadsrätt betalar medlemmarna/delägarna bara föreningens kostnader för drift och underhåll (månadsavgift). 
  • Varje medlem bestämmer i princip själv över sin bostads inredning och utrustning.
  • Medlemmarna tillsätter själva sin styrelse och stora beslut fattas av medlemmarna på föreningsstämman.
  • Medlemmarna kan fritt sälja sin bostadsrätt.
  • Medlemmarna ansvarar för lägenhetens underhåll.
  • Alla måste följa de stadgar som medlemmarna varit med att rösta fram.


Att vara delägare i en fastighet 

Eftersom du skall bli delägare i en fastighet eller flera fastigheter med tomtmark, får du se på dig själv som en blivande fastighetsägare. Du skall vara med och betala för underhåll, reparationer och moderniseringar. Ibland går det via medlemsavgiften, ibland får du lägga ut kostnaden och/eller arbetet själv.

Det kan på sikt vara en bra investering - ökar värdet kan du sälja din bostadsrätt till ett högre pris än du betalt. 
Därför är det viktigt att du från början gjort en realistisk bedömning av möjligheterna. Genom aktsamhet och omvårdnad kan du minimera din underhållskostnad. I undantagsfall finns en begränsad separat fond (sparade pengar) för varje lägenhets underhåll. Det har visat sig speciellt viktigt att spara och planera för underhåll och reparationer av badrum.

Förtroendemannaorganisation

 

En bostadsrättsförening har en demokratisk uppbyggnad. Som tidigare nämnts äger föreningen husen och marken. De boende äger föreningen via sitt medlemskap. Själva ägarskapet utövas av styrelsen. Den demokratiska makten utövas genom att medlemmar tillsätter och avsätter styrelse och andra förtroendevalda. Missnöjda medlemmar kan utöva makt genom att avsätta styrelsen.

Styrelsen får på den ordinarie föreningsstämman, ibland kallat för årsmötet, förtroendet och det fulla mandatet att driva föreningen fram till kommande föreningsstämma. Någon insyn i styrelsearbetet har inte medlemmarna annat än genom revisorn samt årsredovisningen. Styrelsens protokoll är inte tillgängliga (ens för medlemmarna) då dessa innehåller information av känslig art.

Majoriteten beslutar – minoriteten måste nästan alltid följa besluten. Därigenom kan intressekonflikter uppstå mellan förening och enskilda medlemmar. Att förstå de demokratiska spelreglerna är därför viktigt för att skapa arbetsro och förståelse för styrelsens arbete och för att i grunden åstadkomma goda boendeförhållanden.

Vad gör styrelsen?
Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Föreningsstämman tillsätter styrelsen. På föreningsstämman utser medlemmarna styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Varför ska man gå på stämman?
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Vem är det som bestämmer i bostadsrättsföreningen?
Det är medlemmarna/boende som bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas och över fastigheterna. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. Föreningsstämman är också det organ som granskar bostadsrättsföreningens verksamhet under det gångna året.

Vad går månadsavgiften till?
I en bostadsrättsförening ansvarar man gemensamt för fastigheternas drift och skötsel. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften, den så kallade hyran, ska vara. Avgiften ska täcka föreningens kostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för förenings skötsel.