Brandskydd

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, är den lag som reglerar brandskyddsfrågor och ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga bostadsrättsföreningen, och på de boende. I lagen står: ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.” Vidare måste alla känna till lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Den innehåller bland annat säkerhetskrav för hanteringen av brandfarliga vätskor och gaser.

Vad gäller de allmänna utrymmena har föreningen, genom styrelsen, ett ansvar för att brandskyddet är adekvat och tillförlitligt. För sitt systematiska brandskyddsarbete gör styrelsen regelbundna kontroller av fastigheten, t.ex. att branddörrar och rökluckor fungerar som de ska. Vissa kontroller gör fastighetsskötaren åt oss och andra utför styrelsen själv.

Enligt LSO har de boende i en bostadsrättsförening det yttersta ansvaret för sitt egna brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand i den egna lägenheten. Nedan kan du läsa mer mer om dina skyldigheter gällande brandskyddet i föreningen.


Brandvarnare
Varje lägenhet skall ha en fungerade brandvarnare.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604. Sedan 1999 har det funnits krav i byggreglerna på att brandvarnare ska finnas i alla nyproducerade bostäder.

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Detta är inget krav men köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

Brandfarliga vätskor
Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter. I källarförråded får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras.

Utrymningsvägar
Trapphus samt gångar i källare är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri. Sopor och skräp får aldrig ställas i trapphusen eller källarna, inte ens tillfälligt.
Om du ställer skräp i gångarna underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror.

Fler goda råd om hur du förebygger brand

Vid brand

1. Rädda först dem som är i livsfara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför fastigheten. Uppsamlingsplatsen är den lilla kullen och tallen ute på sjöflygparken. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.

2. Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

3. Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckningsförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.